• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • green color
  • red color
 
TIN GIÁO DỤC
Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giảng viên Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của N...
 
Văn bản - Thông báo
Kế hoạch kiểm tra công tác thực tập sư phạm năm học 2014-2015 Căn cứ Kế hoạch số 11918/KH-BCĐ, ngày 30/12/2014 của Ban chỉ đạo TTSP Thành phố năm học 2014 - 2015 về kế hoạch chỉ đạo công tác TTSP của trường CĐSP Hà Nội; Để công tác thực tập sư phạm năm học 2014 - 2015 của trường CĐSP Hà Nội đạt được kết quả tốt, Ban chỉ đạo thực tập sư phạm Thành phố xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác thực tập sư phạm của trường CĐSP Hà Nội như sau:...